Remont drogi powiatowej nr 1609K Limanowa – Kamienica w miejscowości Zalesie w km 12+860 – 13+800 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz w km 13+800 -14+078

 

Remont drogi powiatowej nr 1609K Limanowa – Kamienica w miejscowości Zalesie w km 12+860 –  13+800  w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz w km 13+800 -14+078

 

Termin realizacji : 05 – 15.07.2014 r

Inwestor : Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej

        Zakres zadania:

 • roboty przygotowawcze i rozbiórkowe;
 • ścinanie poboczy;
 • frezowanie;
 • remont przepustu fi 60 ;
 • umocnienie dna rowu elementami betonowymi – korytka ściekowe 50x50x62;
 • roboty ziemne;
 • likwidacja przełomów, wzmocnienie podbudowy;
 • wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych  w-wa wiążąca ;
 • wyrównanie  istniejącej podbudowy mieszanką min .bitumiczną;
 • wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych w-wa ścieralna;
 • wykonanie poboczy;
 • montaż barier SP-09;
 • oznakowanie poziome;
 • projekt organizacji ruchu na czas wykonywanych robót;
 • geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza w skali 1:1000;                                                                                                                         

15-03-2016