Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa na ciągu dróg gminnych Nr K340644 Słopnice – Granice, Nr K340650 Słopnice – Markowo – Przylaski, Słopnice - Markowo w Słopnicach na odcinku 3830 mb

 

Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa na ciągu dróg gminnych Nr K340644 Słopnice – Granice, Nr K340650 Słopnice – Markowo – Przylaski, Słopnice - Markowo w Słopnicach na odcinku 3830 mb

 

Termin realizacji : 07-15.09.2014 r

Inwestor: Urząd Gminy Słopnice

        Zakres zadania:

 

 • roboty pomiarowe                                                                                                               
 • ścinanie zawyżonych poboczy                                                                                           
 • roboty ziemne związanych  z renowacją i pogłębieniem rowów odwadniających              
 • roboty ziemne związane z likwidacją przełomów, wykonywaniem poszerzeń, mijanek      
 • warstwy odsączającej z pospółki w miejscach przełomów i poszerzeń                             
 • warstwy dolnej podbudowy z kruszyw łamanych w miejscach przełomów i poszerzeń      
 • warstwy górnej podbudowy z kruszyw łamanych w miejscach przełomów i poszerzeń      
 • umocnienie dna rowu ściekami z elementów betonowych 50x50x62                               
 • umocnienie dna rowu ściekami z elementów betonowych 50x50x32                              
 • umocnienie dna rowu ściekami z elementów betonowych 50x40x30                               
 • przepusty pod zjazdami – rury Φ 30
 • przepusty pod zjazdami – rury Φ 40                                                                            
 • przepusty pod zjazdami – rury Φ 50                                                                              
 • części przelotowe przepustów drogowych – rury Φ 60                                                       
 • części przelotowe przepustów drogowych – rury Φ 80                                                       
 • murki czołowe przepustów pod drogą oraz drobne elementy odwodnienia                           
 • frezowanie nawierzchni                                                                                                
 • warstwa wyrównawczo – uzupełniająca z mieszanki mineralno – bitumicznej                
 • wzmocnienie nawierzchni - warstwa przeciwspękaniowa - geosiatka                              
 • montaż wzmacniającej siatki stalowej typu BITUFOR M2-typ ciężki                                 
 • wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, w-wa ścieralna               
 • urządzenia bezpieczeństwa ruchu – próg zwalniający U-16d wraz z oznakowaniem pionowym A-11a, T-1, B-33                                                                                               
 • pionowe znaki drogowe
 • oznakowanie poziome                                                                                                
 • utwardzenie poboczy 

16-03-2016